Aktualizovat

  Školní rok 2004-05
 
škola v roce 2000   Ředitelka školy:    Danuše Landsgesellová
 
  Telefon: 325 599 037
 
  E-mailové adresy:
  klhota.skola@cbox.cz
  danuse.landsgesellova@ zs.kostelnilhota.indos.cz
 
      Ve školní roce 2004/2005 navštěvuje ZŠ celkem 27 dětí. K zápisu na nový školní rok 2004/2005 přišly dvě děti, z toho jsme jednomu dítěti doporučili odklad školní docházky. Na přání rodičů nastoupily tyto děti do ZŠ v Sadské. Druhý a třetí ročník vyučuje Jana Vyskočilová Bc. Čtvrtý a pátý ročník vyučuje Danuše Landsgesellová Mgr. -ředitelka školy. Jindra Šramotová vyučuje výchovy a pracuje zároveň ve školní družině. Hodiny anglického jazyka a hudební výchovy vyučuje Dana Šafránková. Do konce školního roku pracuje na škole Marek Sládek- zaměstnanec na civilní službě.
Tento rok škola dětem nabízí zájmové kroužky:
= počítačový kroužek- vedoucí pan Černý
= kroužek dovedných rukou- paní Šramotová
= karate- pan Jančák
= hru na hudební nástroje- paní Sedláčková
= angličtinu hrou- paní Šafránková
Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně v budově mateřské školy.
Školní i mimoškolní aktivity jsou zaměřeny na celkový rozvoj žáků. V plánu máme divadelní představení, atletické závody, vybíjenou, kopanou,školní výlety, besedy a akademie. Čeká nás Mikulášská nadílka, vánoční a velikonoční vystoupení v našem kostele, škola v přírodě…
Za sebou máme velký kus práce, ale před sebou ještě mnoho nevyřešených záhad světa. Tak nám držte palce - ať máme dost elánu a sil.
Děkujeme rodičům a sponzorům, kteří byli naší oporou v minulém školním roce. Snad nám zůstanou příznivě nakloněni i tento rok.
 
Druhé pololetí
      Rozjíždí se další etapa školního roku. Zápis pro prvňáčky jsme nachystali společnými silami, formou pohádkové cesty. Pozvali jsme 6 dětí, k zápisu přišlo 5 dětí, protože jeden z předškoláků bydlí v Poděbradech, kde také nastoupí školní docházku. Z pěti zúčastněných dětí nastoupí v novém školním roce čtyři, protože jedno děcko má odklad školní docházky.
Jarní prázdniny nás letos čekaly velice brzy 7.2.2005, ale odpočinuli jsme si a nyní se můžeme vrhnout do dalších aktivit ve škole i mimo ni. Mile nás překvapilo, jak se děti zapojily do nových kroužků. Angličtina hrou - koberec plný miniangličanů, kroužek dovedných rukou tvoří dílka vskutku nevídaná, o pohybových hrách je ruch jako o spartakiádě. Úspěšně se rozjely i nácviky logopedie dětí z mateřské školy, stejně tak velké pokroky dělají i děti s vývojovými poruchami učení. Pořád se máme na co těšit. Děti ze školní družiny si jely zařádit do plaveckého bazénu.
Zopakovali jsme si "Noc s Andersenem", která byla věnována známému pohádkáři a našim malým čtenářům. " Den Země" byl pro naše děti připraven v rámci projektového vyučování. Je zaměřený na rozšíření znalostí žáků o přírodě a péči o životní prostředí. Naše děti se projevily jako výtvarníci, vynálezci, zahradníci, pozorovatelé a ekologové. Vzhledem k širokému zaměření, byl celý projekt propojen se školním výletem na ekofarmu.
29.dubna proběhl "Rej čarodějnic" - naše družina byla na dušičky na návštěvě v družině v Poděbradech, kde zároveň nocovala. Na den čarodějnic se spaní dětí v družinách otočilo, takže strašidelnou noc jsme prožili tentokrát ve Lhotě.
Žáci připravili "Velikonoční vystoupení " v kostele dne 27.3.2005 v 15.00 hod. Doufáme, že Vás mile překvapili. Divadelní jaro už ťuká na vrátka a my si ho nenecháme ujít. Jaro s sebou přinese i fotbalová utkání, vybíjenou, atletiku. V Rokytnici jsme nebyli několik let, tak jsme uspořádali školu v přírodě právě zde.
Dne 4. června proběhl na hřišti Dětský den ve spolupráci s Obecním úřadem, hasiči a sportovci. Na závěr školního roku uspořádáme "Olympiádu naruby". Potom si všichni už zasloužíme dlouhé prázdniny.
    Rádi bychom ještě touto cestou poděkovali rodičům za vyplnění dotazníku, který nás ubezpečil, že naše škola jim není lhostejná. Dotazník také prokázal, že rodiče jsou s prací školy spokojeni, děti získávají přiměřené znalosti a atmosféra školy je dobrá. K lepšímu vtahu mezi školou, rodiči a dětmi byla sestavena Rada školy. Za OÚ je v radě paní Macháčková, za rodiče paní Mašková a za školu paní Bc. Vyskočilová.
Ve dnech 14. a 15. 6. 2005 byla na naší škole provedena krajská školní inspekce PaeDr.Thotovou, která byla zaměřena na odbornou způsobilost pedagogů, kvalitu výuky a řízení školy. Ani v jednom sledovaném bodě nebyla zjištěna závada, naopak, velice kladně hodnotila paní inspektorka pedagogickou práci učitelského sboru. Vysoce byl hodnocen individuální přístup pedagogů k jednotlivým žákům.