Aktualizovat
 
Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů
 
  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidována v centrálním registru, jehož správcem je pro naši obec Městský úřad v Pečkách.
 
Registr je veřejně přístupný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet, pořizovat si z něho opisy a výpisy. Tisk a kopírování dokumentů není dovoleno. Nahlížení do registru je možné pouze v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (internet), nahlížení do dokumentů v písemné podobě umožněno není.
 
K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti:
 
Vzor žádosti o udělení uživatelského jména a hesla (dokument formátu PDF)
Pokud nemáte program pro zobrazení tohoto formátu, stáhněte si Acrobat Reader.
 
Přístupové jméno a heslo na základě písemné žádosti udělí Měst. úřad v Pečkách, prostřednictvím registračního místa. Vydaná povolení k přístupu do registru je správce povinen evidovat. Z tohoto důvodu není možné je vydávat na základě elektronické žádosti, ale pouze osobně, po předložení OP žadatele (elektronická žádost je akceptovaná pouze v případě, že je opatřena zaručeným elektronickým podpisem).
 
Odkaz na stránky města Pečky: www.pecky.cz